Chúng tôi là công ty nước ngoài chưa có văn phòng đại diện hay chi nhánh tại Việt Nam. Công ty chúng tôi có thể đứng tên đăng ký lưu hành chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế hay không?

Đặng Tiến Minh — lúc 20:40:52 ngày 19/01/2020

Chúng tôi là công ty nước ngoài chưa có văn phòng đại diện hay chi nhánh tại Việt Nam. Công ty chúng tôi có thể đứng tên đăng ký lưu hành chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế hay không?

Trả lời

Theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ, doanh nghiệp nước ngoài phải có văn phòng đại diện tại Việt Nam thì được ủy quyền cho văn phòng đại diện đứng tên đăng ký lưu hành. Nếu không, doanh nghiệp nước ngoài có thể ủy quyền cho doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam đứng tên đăng ký lưu hành. Doanh nghiệp nước ngoài cũng có thể ủy quyền cho doanh nghiệp nước ngoài khác có văn phòng đại diện tại Việt Nam đứng tên đăng ký lưu hành chế phẩm của mình tại Việt Nam.

Quản trị hệ thống — lúc 20:41:10 ngày 19/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi