Chiến trường B, C, K là chiến trường gì?

Nguyễn Minh Luận — lúc 20:39:32 ngày 19/01/2020

Chiến trường B, C, K là chiến trường gì?

Trả lời

Chiến trường B, C, K là: chiến trường miền Nam (B), chiến trường Lào (C), chiến trường Campuchia (K) trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước.

Quản trị hệ thống — lúc 20:40:04 ngày 19/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi