Bộ Y tế có ban hành danh mục thuốc áp dụng hình thức đàm phán giá?

Nguyễn Bích Lan — lúc 20:33:31 ngày 19/01/2020

Bộ Y tế có ban hành danh mục thuốc áp dụng hình thức đàm phán giá?

Trả lời

Tại Thông tư số 09/2016/TT-BYT ngày 05/5/2016 ban hành danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung, danh mục thuốc áp dụng hình thức đàm phán giá, Bộ Y tế ban hành danh mục các thuốc áp dụng hình thức đàm phán giá.

Quản trị hệ thống — lúc 20:33:47 ngày 19/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi