Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ.

Hoàng Thị Thoa — lúc 16:55:58 ngày 19/01/2020

Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ.

Trả lời

- Bước 1: Người đề nghị bổ sung tình hình thân nhân lập bản khai gửi Ủy ban nhân dân cấp xã.- Bước 2: Trong thời gian 5 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra, xác nhận bản khai và lập danh sách kèm các giấy tờ gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.- Bước 3: Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, lập danh sách kèm giấy tờ quy định gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.- Bước 4: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm kiểm tra và bổ sung thông tin trong hồ sơ liệt sĩ.

Quản trị hệ thống — lúc 16:56:20 ngày 19/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi