Bố tôi là liệt sĩ, tôi có 5 anh chị em ruột, tôi hiện đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với con liệt sĩ. Tôi muốn hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ là bố tôi, tôi cần thực hiện thủ tục nào?

Hoàng Văn Sự — lúc 16:50:29 ngày 19/01/2020

Bố tôi là liệt sĩ, tôi có 5 anh chị em ruột, tôi hiện đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với con liệt sĩ. Tôi muốn hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ là bố tôi, tôi cần thực hiện thủ tục nào?

Trả lời

Căn cứ Điều 14 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; Điều 21 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ; Điều 2 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ, trường hợp liệt sĩ còn người đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng thì không có chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ.Vì vậy, trường hợp đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với con liệt sĩ thì không có chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ.

Quản trị hệ thống — lúc 16:50:48 ngày 19/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi