Bố tôi là cán bộ lão thành đã mất, tôi muốn đi làm chế độ cho ông thì cần viết bản khai theo mẫu nào?

Vương Thị Sao — lúc 16:49:04 ngày 19/01/2020

Bố tôi là cán bộ lão thành đã mất, tôi muốn đi làm chế độ cho ông thì cần viết bản khai theo mẫu nào?

Trả lời

Theo TT05, trường hợp người hoạt động cách mạng đã hy sinh, từ trần thì đại diện thân nhân hoặc người thờ cúng lập bản khai (Mẫu LT2 Thông tư số 05) kèm biên bản ủy quyền (Mẫu UQ Thông tư số 05).

Quản trị hệ thống — lúc 16:49:29 ngày 19/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi