Ai là người phải trực tiếp nộp hồ sơ đề nghị trợ cấp xã hội hàng tháng, hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng?

Sầm Văn Quỳnh — lúc 16:47:47 ngày 19/01/2020

Ai là người phải trực tiếp nộp hồ sơ đề nghị trợ cấp xã hội hàng tháng, hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng?

Trả lời

Đối tượng, người giám hộ của đối tượng hoặc tổ chức, cá nhân có liên quan

Quản trị hệ thống — lúc 16:48:17 ngày 19/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi