Chúng tôi phải thực hiện thử nghiệm mẫu ở đâu?

Trần Minh Phương — lúc 16:32:09 ngày 19/01/2020

Chúng tôi phải thực hiện thử nghiệm mẫu ở đâu?

Trả lời

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 23, việc thử nghiệm mẫu phải do tổ chức thử nghiệm được Tổng cục chỉ định thực hiện. Danh sách tên các tổ chức thử nghiệm được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục.Theo Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 23, việc thử nghiệm mẫu do cơ sở đăng ký phê duyệt mẫu lựa chọn, thực hiện theo thỏa thuận với tổ chức thử nghiệm phương tiện đo được chỉ định.

Quản trị hệ thống — lúc 16:32:26 ngày 19/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi