Chúng tôi muốn đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với các sản phẩm nước thải, nước sinh hoạt và thực phẩm đã qua chế biến thì chúng tôi phải gửi hồ sơ đăng ký về đâu?

Phan Thị Nhung — lúc 16:31:04 ngày 19/01/2020

Chúng tôi muốn đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với các sản phẩm nước thải, nước sinh hoạt và thực phẩm đã qua chế biến thì chúng tôi phải gửi hồ sơ đăng ký về đâu?

Trả lời

Sản phẩm nước thải thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường; sản phẩm nước sinh hoạt và thực phẩm đã qua chế biến thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Y tế. Tại điểm 2 Khoản 4 Nghị định số 107/2016/NĐ-CP quy định: Tổ chức ĐGSPH có nhu cầu đăng ký hoạt động ĐGSPH đối với đối tượng ĐGSPH tổng hợp đa ngành thuộc trách nhiệm quản lý của từ hai Bộ quản lý ngành, lĩnh vực trở lên thì thực hiện đăng ký hoạt động tại Bộ KH&CN. Như vậy sản phảm đăng ký của tổ chức tổng hợp đa ngành, đề nghị gửi hồ sơ đến Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ KH&CN) để được giải quyết.

Quản trị hệ thống — lúc 16:31:21 ngày 19/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi