Chúng tôi là doanh nghiệp thực hiện hợp đồng gia công với đối tác nước ngoài, trong hợp đồng gia công có thỏa thuận về việc cho mượn máy móc, thiết bị. Nay khi hết hợp đồng, đối tác nước ngoài muốn nhượng bán cho chúng tôi máy móc, thiết bị. Tuy nhiên, máy móc thiết bị đều có tuổi vượt quá 10 năm. Xin hỏi chúng tôi có được mua máy móc, thiết bị đó không?

Vũ Đức Mạnh — lúc 16:27:08 ngày 19/01/2020

Chúng tôi là doanh nghiệp thực hiện hợp đồng gia công với đối tác nước ngoài, trong hợp đồng gia công có thỏa thuận về việc cho mượn máy móc, thiết bị. Nay khi hết hợp đồng, đối tác nước ngoài muốn nhượng bán cho chúng tôi máy móc, thiết bị. Tuy nhiên, máy móc thiết bị đều có tuổi vượt quá 10 năm. Xin hỏi chúng tôi có được mua máy móc, thiết bị đó không?

Trả lời

Theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 1 Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng thì máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng thuộc trường hợp “Nhận chuyển giao từ đối tác nước ngoài sau khi hết hạn hợp đồng gia công, hợp đồng thuê mua tài chính; thay đổi mục đích sử dụng chuyển tiêu thụ nội địa sau khi hết hạn tạm nhập để thi công công trình hoặc tạm nhập theo hình thức thuê, mượn để thực hiện hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài; chuyển giao giữa các doanh nghiệp thực hiện hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài” là không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg . Do đó, công ty được phép mua máy móc, thiết bị có tuổi vượt quá trên 10 năm sau khi hết thời hạn gia công cho đối tác nước ngoài.

Quản trị hệ thống — lúc 16:27:29 ngày 19/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi