Chuẩn đo lường của Công ty tôi do tổ chức nước ngoài hiệu chuẩn có đáp ứng không?

Vương Thị Lưu — lúc 16:23:24 ngày 19/01/2020

Chuẩn đo lường của Công ty tôi do tổ chức nước ngoài hiệu chuẩn có đáp ứng không?

Trả lời

Có đáp ứng theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định 154/2018/NĐ-CP.

Quản trị hệ thống — lúc 16:23:42 ngày 19/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi