Chuyên gia đánh giá đã được cấp chứng chỉ chuyên gia đánh giá ISO 9001 theo quy định tại Thông tư số 36/2014/TT-BKHCN có thay thế được chứng chỉ chuyên gia đánh giá theo quy định tại Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN không?

Trần Văn Luật — lúc 16:21:19 ngày 19/01/2020

Chuyên gia đánh giá đã được cấp chứng chỉ chuyên gia đánh giá ISO 9001 theo quy định tại Thông tư số 36/2014/TT-BKHCN có thay thế được chứng chỉ chuyên gia đánh giá theo quy định tại Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN không?

Trả lời

0983519839

Quản trị hệ thống — lúc 16:21:49 ngày 19/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi