Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến của các cơ quan liên quan về Văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án về những nội dung gì?

Lý Đức Kiên — lúc 15:56:04 ngày 17/01/2020

Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến của các cơ quan liên quan về Văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án về những nội dung gì?

Trả lời

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư đối với loại dự án nào do nhà đầu tư đề xuất?

Quản trị hệ thống — lúc 15:57:59 ngày 17/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi