Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi được lập theo mẫu nào?

Bàn Văn Khé — lúc 15:49:25 ngày 17/01/2020

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi được lập theo mẫu nào?

Trả lời

Theo mẫu tại Phụ lục IIIa, Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ.

Quản trị hệ thống — lúc 15:51:05 ngày 17/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi