Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi; Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án quan trọng quốc gia sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi được lập theo mẫu nào

Bàn Đức Hồng — lúc 15:30:22 ngày 17/01/2020

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi; Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án quan trọng quốc gia sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi được lập theo mẫu nào

Trả lời

- Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi theo Mẫu IIIa, Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ.- Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án quan trọng quốc gia sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi được lập theo Mẫu IIIb, Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ.

Quản trị hệ thống — lúc 15:39:35 ngày 17/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi