Báo cáo tình hình dự án đầu tư ra nước nước được thực hiện theo hình thức nào?

Lộc Văn Hoài — lúc 15:28:40 ngày 17/01/2020

Báo cáo tình hình dự án đầu tư ra nước nước được thực hiện theo hình thức nào?

Trả lời

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 72 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13: Báo cáo của nhà đầu tư được thực hiện bằng văn bản và thông qua Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.

Quản trị hệ thống — lúc 15:29:41 ngày 17/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi