Báo cáo trên Hệ thống thông tin quốc gia có cần ký đóng dấu?

Dương Việt Duy — lúc 15:26:22 ngày 17/01/2020

Báo cáo trên Hệ thống thông tin quốc gia có cần ký đóng dấu?

Trả lời

Báo cáo trên Hệ thống thông tin quốc gia không cần ký, đóng dấu. Nhà đầu tư nhấn vào kỳ báo cáo cần thực hiện để tải mẫu báo cáo về (file excel), điền số liệu, rồi tải lại file excel lên. Theo quy định tại Điều 70 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13, thông tin về dự án đầu tư lưu trữ tại Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư có giá trị pháp lý là thông tin gốc về dự án đầu tư.


Quản trị hệ thống — lúc 15:27:53 ngày 17/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi