Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhóm A sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi được lập theo mẫu nào?

Ma Thế Chuyên — lúc 15:24:52 ngày 17/01/2020

Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhóm A sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi được lập theo mẫu nào?

Trả lời

Theo mẫu tại Phụ lục IIIb, Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ.

Quản trị hệ thống — lúc 15:25:37 ngày 17/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi