Khi có thay đổi về tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật thì liên hiệp hợp tác xã phải tiến hành thủ tục thay đổi gì với cơ quan quản lý liên hiệp hợp tác xã kể từ ngày Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành ngày 28/5/2019?

Phùng Tiểu Bằng — lúc 15:20:41 ngày 17/01/2020

Khi có thay đổi về tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật thì liên hiệp hợp tác xã phải tiến hành thủ tục thay đổi gì với cơ quan quản lý liên hiệp hợp tác xã kể từ ngày Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành ngày 28/5/2019?

Trả lời

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 193/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã và Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT, trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày liên hiệp hợp tác xã có thay đổi về tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật thì liên hiệp hợp tác xã phải đăng ký với Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi liên hiệp hợp tác xã đặt trụ sở chính.Liên hiệp hợp tác xã nộp 01 bộ hồ sơ gồm:a) Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã;b) Nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định của hội đồng quản trị về việc thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã.Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của liên hiệp hợp tác xã và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã cho liên hiệp hợp tác xã. Nếu không thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của liên hiệp hợp tác xã thì Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho liên hiệp hợp tác xã biết.Trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính của liên hiệp hợp tác xã sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với nơi liên hiệp hợp tác xã đã đăng ký thì liên hiệp hợp tác xã đăng ký thay đổi tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi liên hiệp hợp tác xã dự định đặt trụ sở mới.Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi liên hiệp hợp tác xã dự định đặt trụ sở mới thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã và gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trước đây liên hiệp hợp tác xã đăng ký.Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, liên hiệp hợp tác xã phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế. Việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của liên hiệp hợp tác xã không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của hợp tác xã.

Quản trị hệ thống — lúc 15:21:29 ngày 17/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi