Các trường hợp nào phải đề nghị cấp lại giấy phép KSAN có giá trị sử dụng dài hạn?

Hoàng Kim Yến — lúc 15:14:54 ngày 17/01/2020

Các trường hợp nào phải đề nghị cấp lại giấy phép KSAN có giá trị sử dụng dài hạn?

Trả lời

Giấy phép KSAN có giá trị sử dụng dài hạn cấp lại trong các trường hợp sau:1. Cấp lại do Giấy phép hết thời hạn sử dụng2. Cấp lại do Giấy phép còn thời hạn sử dụng nhưng bị mờ, hỏng hoặc không còn dấu hiệu bảo mật3. Cấp lại do bị mất Giấy phép

Quản trị hệ thống — lúc 15:16:29 ngày 17/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi