Cá nhân hay tổ chức muốn cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu bay mang quốc tịch Việt Nam thì phải chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và tiến hành các thủ tục như thế nào?

La Văn Thủ — lúc 15:06:47 ngày 17/01/2020

Cá nhân hay tổ chức muốn cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu bay mang quốc tịch Việt Nam thì phải chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và tiến hành các thủ tục như thế nào?

Trả lời

Thủ tục hành chính của Cục HKVN liên quan đến việc xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu bay mang quốc tịch Việt Nam:Nghị định số 68/2015/NĐ- CP: https://caa.gov.vn/van-ban/68-2015-nd-cp-62.htmToàn văn Bộ quy chế ATHK lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay (VAR): https://www.caa.gov.vn/tai-lieu-quy-pham-phap-luat-an-toan-bay/bo-quy-che-an-toan-hang-khong---vietnam-aviation-regulations--20160728010010028.htm. Trong đó Chương A, Chương B của Phần 2 có liên quan trực tiếp đến trình tự và thủ tục Đăng ký quốc tịch tàu bay.Tài liệu hướng dẫn (AC): https://www.caa.gov.vn/tai-lieu-quy-pham-phap-luat-an-toan-bay/tai-lieu-huong-dan---advisory-circulars--20160728012749809.htm.Trong đó AC-02-001 liên quan trực tiếp đến việc hướng dẫn các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu bay mang quốc tịch Việt Nam.Mẫu biểu: https://www.caa.gov.vn/tai-lieu-quy-pham-phap-luat-an-toan-bay/danh-muc-don-mau-bieu-an-toan-bay----caav-flight-safety-form-and-application-20170707062044456.htm. Trong đó các mẫu biểu số 505, 502B, 503D, 504B liên quan trực tiếp đến quá trình xin cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu bay mang quốc tịch Việt Nam.Liên lạc trực tiếp với phòng chuyên môn: Phòng Tiêu chuẩn An toàn bay – 119 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội. Email: tcatb@caa.gov.vn, ĐT:

Quản trị hệ thống — lúc 15:08:54 ngày 17/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi