Có mất phí để làm thủ tục thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập không?

Giàng Phương Hoan — lúc 09:53:45 ngày 17/01/2020

Có mất phí để làm thủ tục thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập không?

Trả lời

Không mất phí.

Quản trị hệ thống — lúc 09:54:08 ngày 17/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi