Chúng tôi muốn làm nhà phân phối thuốc lá chúng tôi cần làm những thủ tục gì?

Hoàng Thị Thủy — lúc 03:07:33 ngày 17/01/2020

Chúng tôi muốn làm nhà phân phối thuốc lá chúng tôi cần làm những thủ tục gì?

Trả lời

Thuốc lá là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp muốn hoạt động trong lĩnh vực này phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định ngoài việc thưc hiện theo quy định về Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, Doanh nghiệp phải tuân thủ theo các quy định của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá; Nghị định số 106/2017/NĐ- CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 67/2013/NĐ-CP và Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương; Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá.

Quản trị hệ thống — lúc 03:08:06 ngày 17/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi