Bộ Công Thương cho biết các trường hợp miễn trừ phải dán nhãn năng lượng bắt buộc?

Hoàng Minh Tuấn — lúc 02:52:52 ngày 17/01/2020

Bộ Công Thương cho biết các trường hợp miễn trừ phải dán nhãn năng lượng bắt buộc?

Trả lời

Theo quy định tại Thông tư 36: các trường hợp được miễn trừ dán nhãn năng lượng như sau: miễn trừ dán nhãn năng lượng đối với hàng hóa nhập khẩu phi thương mại, hàng hóa, phụ tùng thay thế, dự phòng nhập khẩu đơn chiếc phục vụ cho các công trình, dự án, nhà máy sản xuất; Hàng hóa, vật tư thiết bị tạm nhập - tái xuất; Hàng quá cảnh chuyển khẩu; Hàng hóa doanh nghiệp trong nước sản xuất, gia công phục vụ xuất khẩu; Hàng hóa thuộc lĩnh vực an ninh quốc phòng, bí mật quốc gia, an toàn bức xạ hạt nhân;

Quản trị hệ thống — lúc 02:53:18 ngày 17/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi