Chuỗi cửa hàng kinh doanh thực phẩm hoặc chuỗi siêu thị có thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương?

Vũ Đức Mạnh — lúc 16:26:59 ngày 13/01/2020

Chuỗi cửa hàng kinh doanh thực phẩm hoặc chuỗi siêu thị có thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương?

Trả lời

Chuỗi cửa hàng kinh doanh thực phẩm hoặc chuỗi siêu thị thuộc cùng chủ sở hữu, đặt trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương. Quy định về phân cấp cấp Giấy chứng nhận đối với chuỗi cửa hang kinh doanh thực phẩm hoặc chuỗi siêu thị được quy định rõ tại Điều 6 Thông tư 43/2018/TT-BCT.

Quản trị hệ thống — lúc 16:27:22 ngày 13/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi