Chương trình bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở, PCCC chuyên ngành gồm những nội dung gì?

Dương Thị Thu Huyền — lúc 13:23:20 ngày 13/01/2020

Chương trình bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở, PCCC chuyên ngành gồm những nội dung gì?

Trả lời

Căn cứ khoản 1, điều 7, Thông tư số 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC quy định chương trình bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ gồm các nội dung cơ bản sau:- Các vấn đề chung về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành;- Bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ CNCH chuyên đề theo các tình huống quy định tại khoản 1, điều 5, Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ;- Tính năng, tác dụng và cách sử dụng các loại trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ cứu nạn, cứu hộ thông dụng;- Huấn luyện chuyên sâu theo đặc thù riêng của đối tượng được huấn luyện;- Kỹ thuật sơ cứu ban đầu;- Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện.

Quản trị hệ thống — lúc 13:23:56 ngày 13/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi