Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá ?

Hoàng Đức Thuấn — lúc 13:17:37 ngày 13/01/2020

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá ?

Trả lời

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá là: Tổng cục Thủy sản.

Quản trị hệ thống — lúc 13:18:12 ngày 13/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi