Hồ sơ thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá ?

Hồ Hải Yến — lúc 10:41:50 ngày 13/01/2020

Hồ sơ thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá ?

Trả lời

Hồ sơ thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá gồm:a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá theo Mẫu số 01.CN Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT;b) Danh mục cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật;c) Danh sách đăng kiểm viên tàu cá;d) Bản sao Giấy chứng nhận áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 (đối với cơ sở đăng kiểm tàu cá loại I, loại II) hoặc bản chính quy trình kiểm tra, giám sát kỹ thuật tàu cá do cơ sở đăng kiểm tàu cá lập (đối với cơ sở đăng kiểm tàu cá loại III).

Quản trị hệ thống — lúc 10:42:22 ngày 13/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi