Xóa đăng ký tàu cá trong trường hợp nào?

Bàn Văn Chiều — lúc 10:28:27 ngày 13/01/2020

Xóa đăng ký tàu cá trong trường hợp nào?

Trả lời

Căn cứ pháp lý của thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá gồm:Luật Thủy sản năm 2017; Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá.

Quản trị hệ thống — lúc 10:30:48 ngày 13/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi