Căn cứ pháp lý của thủ tục Xóa đăng ký tàu cá?

Bàn Thị Linh — lúc 10:17:07 ngày 13/01/2020

Căn cứ pháp lý của thủ tục Xóa đăng ký tàu cá?

Trả lời

Hồ sơ thực hiện thủ tục Xóa đăng ký tàu cá gồm:a) Tờ khai xóa đăng ký tàu cá theo Mẫu số 10.ĐKT Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT;b) Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá; trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá bị mất, chủ tàu phải khai báo và nêu rõ lý do.

Quản trị hệ thống — lúc 10:22:29 ngày 13/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi