Ai được phép kiểm tra Chứng minh nhân dân?

Lý Văn Côi — lúc 18:44:25 ngày 12/01/2020

Ai được phép kiểm tra Chứng minh nhân dân?

Trả lời

Điều 9 Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/01/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân quy định: - Cán bộ, công chức và những người của các cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ bảo vệ, giải quyết công việc có liên quan đến công dân được quyền yêu cầu công dân xuất trình Chứng minh nhân dân trước khi giải quyết công việc.- Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân và Công an xã trong khi làm nhiệm vụ được quyền kiểm tra, kiểm soát Chứng minh nhân dân của công dân tại nơi công cộng hoặc phạm vi địa bàn quản lý.

Quản trị hệ thống — lúc 18:44:57 ngày 12/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi