Ai là người có thẩm quyền cho phép khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân?

Lộc Minh Tùng — lúc 14:26:07 ngày 10/01/2020

Ai là người có thẩm quyền cho phép khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân?

Trả lời

Điều 11 Thông tư số 07/2016/TT-BCA ngày 01/02/2016 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân quy định:- Giám đốc Công an cấp tỉnh, Trưởng Công an cấp huyện có thẩm quyền cho phép khai thác thông tin về công dân cư trú tại địa phương.- Thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước công dân Bộ Công an có thẩm quyền cho phép khai thác các thông tin về công dân trên phạm vi toàn quốc.

Quản trị hệ thống — lúc 14:27:13 ngày 10/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi