Cơ quan đại diện nước ngoài có thể xin gia hạn tạm trú cho khách nhập cảnh Việt Nam với mục đích du lịch?

Nguyễn Minh Tuấn — lúc 11:20:32 ngày 20/11/2019

Cơ quan đại diện nước ngoài có thể xin gia hạn tạm trú cho khách nhập cảnh Việt Nam với mục đích du lịch?

Trả lời

Theo khoản 1 điều 7 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, thị thực nhập cảnh Việt Nam không được chuyển đổi mục đích, vì vậy khách nhập cảnh Việt Nam với mục đích du lịch không được gia hạn cư trú tại Việt Nam với mục đích khác.

Quản trị hệ thống — lúc 11:20:53 ngày 20/11/2019

Quay lại danh sách câu hỏi