Tôi nhận được Email yêu cầu bổ sung hồ sơ, vậy tôi bổ sung bằng cách nào?

Việt Tuấn — lúc 16:20:10 ngày 07/11/2019

Tôi nhận được Email yêu cầu bổ sung hồ sơ, vậy tôi bổ sung bằng cách nào?

Trả lời

Công dân bổ sung hồ sơ theo nội dung thông báo trong Email và nộp hồ sơ bổ sung tại địa chỉ nơi đăng ký làm hồ sơ ban đầu

Quản trị hệ thống — lúc 16:21:19 ngày 07/11/2019

Quay lại danh sách câu hỏi