CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 217 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
46 QTTT02 Thủ tục thực hiện việc giải trình Cấp Quận/huyện Thanh tra
47 TV 02 Thủ tục Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản Cấp Quận/huyện Thư viện
48 TE 03 Thủ tục Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Cấp Quận/huyện Bảo vệ chăm sóc trẻ em
49 KH-DT03 Thủ tục Gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn (cấp xã ) Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
50 GDDT03 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Cấp Quận/huyện Giáo dục & Đào tạo
51 QTTT03 Thủ tục giải quyết tố cáo Cấp Quận/huyện Thanh tra
52 TE 04 Thủ tục Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Cấp Quận/huyện Bảo vệ chăm sóc trẻ em
53 KH-DT04 Thủ tục Mở thầu (cấp xã ) Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
54 GDDT04 Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Cấp Quận/huyện Giáo dục & Đào tạo
55 QTTT04 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai Cấp Quận/huyện Thanh tra
56 TE 05 Thủ tục Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em Cấp Quận/huyện Bảo vệ chăm sóc trẻ em
57 KH-DT05 Thủ tục Làm rõ hồ sơ dự thầu (cấp xã ) Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
58 GDDT05 Thủ tục cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại Cấp Quận/huyện Giáo dục & Đào tạo
59 KTHT&PTNT-06 Thẩm định, phê duyệt dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi có giá trị theo quy hoạch thuộc Chương trình 30a Cấp Quận/huyện Kinh tế hợp tác và PTNT
60 QTTT05 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu Cấp Quận/huyện Thanh tra