CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 226 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
181 DT 02 Thủ tục Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển trong lựa chọn nhà đầu tư Cấp Quận/huyện Lựa chọn nhà đầu tư
182 DT 03 Thủ tục Phát hành hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư Cấp Quận/huyện Lựa chọn nhà đầu tư
183 DT 04 Thủ tục Làm rõ hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư Cấp Quận/huyện Lựa chọn nhà đầu tư
184 DT 05 Thủ tục Sửa đổi hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư Cấp Quận/huyện Lựa chọn nhà đầu tư
185 DT 06 Thủ tục Làm rõ hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong lựa chọn nhà đầu tư Cấp Quận/huyện Lựa chọn nhà đầu tư
186 DT 07 Thủ tục Mở thầu trong lựa chọn nhà đầu tư Cấp Quận/huyện Lựa chọn nhà đầu tư
187 DT 08 Thủ tục Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển trong lựa chọn nhà đầu tư Cấp Quận/huyện Lựa chọn nhà đầu tư
188 DT 09 Thủ tục Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư Cấp Quận/huyện Lựa chọn nhà đầu tư
189 DT 10 Thủ tục Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư Cấp Quận/huyện Lựa chọn nhà đầu tư
190 DT 11 Thủ tục Mời thầu, gửi thư mời thầu trong lựa chọn nhà đầu tư Cấp Quận/huyện Lựa chọn nhà đầu tư
191 DT 12 Thủ tục Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trong lựa chọn nhà đầu tư Cấp Quận/huyện Lựa chọn nhà đầu tư
192 DT 13 Thủ tục Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Cấp Quận/huyện Lựa chọn nhà đầu tư
193 DT 14 Thủ tục Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư Cấp Quận/huyện Lựa chọn nhà đầu tư
194 DT 15 Thủ tục Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư Cấp Quận/huyện Lựa chọn nhà đầu tư
195 DT01 Thủ tục Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu trong lựa chọn nhà đầu tư Cấp Quận/huyện Lựa chọn nhà đầu tư