CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 213 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
151 GD02 Thủ tục Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất Cấp Quận/huyện Giao dịch bảo đảm
152 GD03 Thủ tục Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên giấy chứng nhận Cấp Quận/huyện Giao dịch bảo đảm
153 GD04 Thủ tục Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở; đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở Cấp Quận/huyện Giao dịch bảo đảm
154 GD05 Thủ tục Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai Cấp Quận/huyện Giao dịch bảo đảm
155 GD06 Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký Cấp Quận/huyện Giao dịch bảo đảm
156 GD07 Thủ tục Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp Cấp Quận/huyện Giao dịch bảo đảm
157 GD08 Thủ tục Xóa đăng ký thế chấp Cấp Quận/huyện Giao dịch bảo đảm
158 GD09 Thủ tục Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký Cấp Quận/huyện Giao dịch bảo đảm
159 GD10 Thủ tục Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất Cấp Quận/huyện Giao dịch bảo đảm
160 GT 01 Thủ tục Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Cấp Quận/huyện Giao thông vận tải
161 GT 02 Thủ tục Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Cấp Quận/huyện Giao thông vận tải
162 GT 03 Thủ tục Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa Cấp Quận/huyện Giao thông vận tải
163 GT 04 Thủ tục Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Cấp Quận/huyện Giao thông vận tải
164 GT 06 Thủ tục Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Cấp Quận/huyện Giao thông vận tải
165 GT 07 Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Cấp Quận/huyện Giao thông vận tải