CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 423 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
31 KH-DT 14 Thủ tục Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấn Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
32 KH-DT 15 Thủ tục Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
33 KH-DT 16 Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu xây lắp Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
34 KH-DT 17 Thủ tục Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
35 KH-DT 18 Thủ tục Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
36 KH-DT 19 Thủ tục Lựa chọn nhà thầu qua mạng Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
37 KH-DT 20 Thủ tục Đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
38 KH-DT 21 Thủ tục Lựa chọn nhà thầu là cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
39 KH-DT01 Thủ tục Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu (cấp xã ) Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
40 GDDT01 Đăng ký hoạt động nhóm trẻ đối với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ tới trường, lớp Cấp Quận/huyện Giáo dục & Đào tạo
41 HGCS 01 Thủ tục bầu hòa giải viên Cấp Quận/huyện Hòa giải cơ sở
42 HG 01 Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (cấp huyện/thành phố) Cấp Quận/huyện Hòa giải cơ sở
43 HT 02 Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/huyện Hộ tịch
44 HT 03 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/huyện Hộ tịch
45 HT 04 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Cấp Quận/huyện Hộ tịch