CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 423 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
16 DP01 Thủ tục xét duyệt, cho vay vốn xây dựng hầm Biogas Cấp Quận/huyện Thủ tục do địa phương ban hành
17 DT 01 Thủ tục Xác định đối tượng thụ hưởng chính sách theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách hỗ trợ, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn Cấp Quận/huyện Dân tộc
18 KH-DT 01 Thủ tục Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
19 KH-DT 02 Thủ tục Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
20 KH-DT 03 Thủ tục Gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
21 KH-DT 04 Thủ tục Mở thầu Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
22 KH-DT 05 Thủ tục Làm rõ hồ sơ dự thầu Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
23 KH-DT 06 Thủ tục Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
24 KH-DT 07 Thủ tục Làm rõ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
25 KH-DT 08 Thủ tục Phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
26 KH-DT 09 Thủ tục Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
27 KH-DT 10 Thủ tục Phê duyệt danh sách ngắn Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
28 KH-DT 11 Thủ tục Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
29 KH-DT 12 Thủ tục Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
30 KH-DT 13 Thủ tục Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hóa Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu