CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 243 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
61 GD01 Thủ tục Hồ sơ chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở Cấp Quận/huyện Giao dịch bảo đảm
62 GD02 Thủ tục Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất Cấp Quận/huyện Giao dịch bảo đảm
63 GD03 Thủ tục Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên giấy chứng nhận Cấp Quận/huyện Giao dịch bảo đảm
64 GD04 Thủ tục Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở; đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở Cấp Quận/huyện Giao dịch bảo đảm
65 GD05 Thủ tục Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai Cấp Quận/huyện Giao dịch bảo đảm
66 GD06 Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký Cấp Quận/huyện Giao dịch bảo đảm
67 GD07 Thủ tục Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp Cấp Quận/huyện Giao dịch bảo đảm
68 GD08 Thủ tục Xóa đăng ký thế chấp Cấp Quận/huyện Giao dịch bảo đảm
69 GD09 Thủ tục Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký Cấp Quận/huyện Giao dịch bảo đảm
70 GD10 Thủ tục Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất Cấp Quận/huyện Giao dịch bảo đảm
71 QH03 Thủ tục cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý Cấp Quận/huyện Quy hoạch
72 QT TG 03 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội Cấp Quận/huyện Tổ chức, Biên chế và Tổ chức phi chính phủ
73 TN&MT-03 Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Cấp Quận/huyện Tài nguyên & môi trường
74 GQTC03 Thủ tục giải quyết tố cáo Cấp Quận/huyện Thanh tra
75 TE04 Thủ tục Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em Cấp Quận/huyện Bảo vệ chăm sóc trẻ em