CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 248 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
46 DT 12 Thủ tục Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trong lựa chọn nhà đầu tư Cấp Quận/huyện Lựa chọn nhà đầu tư
47 DT 13 Thủ tục Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Cấp Quận/huyện Lựa chọn nhà đầu tư
48 DT 14 Thủ tục Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư Cấp Quận/huyện Lựa chọn nhà đầu tư
49 DT 15 Thủ tục Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư Cấp Quận/huyện Lựa chọn nhà đầu tư
50 DT01 Thủ tục Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu trong lựa chọn nhà đầu tư Cấp Quận/huyện Lựa chọn nhà đầu tư
51 QH02 Thủ tục thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Cấp Quận/huyện Quy hoạch
52 QT TG 02 Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội Cấp Quận/huyện Tổ chức, Biên chế và Tổ chức phi chính phủ
53 QT NV 02 Thủ tục đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Cấp Quận/huyện Tôn giáo
54 GQKN02 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai Cấp Quận/huyện Thanh tra
55 TE03 Thủ tục Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Cấp Quận/huyện Bảo vệ chăm sóc trẻ em
56 DD03 Thủ tục Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng Cấp Quận/huyện Đất đai
57 VH 03 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Cấp Quận/huyện Gia đình
58 KH-DT 19 Thủ tục Lựa chọn nhà thầu qua mạng Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
59 GD01 Thủ tục Hồ sơ chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở Cấp Quận/huyện Giao dịch bảo đảm
60 GD02 Thủ tục Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất Cấp Quận/huyện Giao dịch bảo đảm