CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 153 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
46 GDDT 07 Thủ tục cho phép nhà trường, nhà trẻ dân lập hoạt động giáo dục Cấp Quận/huyện Giáo dục & Đào tạo
47 TL-04 Thủ tục Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên) Cấp Quận/huyện Thủy lợi
48 TT 07 Tiếp công dân tại cấp xã Cấp Quận/huyện Thanh tra
49 DD08 Thủ tục Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp Cấp Quận/huyện Đất đai
50 KH-DT 08 Thủ tục Phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
51 GDDT 08 Thủ tục cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập Cấp Quận/huyện Giáo dục & Đào tạo
52 TCBC-TCPCP 08 Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội Cấp Quận/huyện Tổ chức, Biên chế và Tổ chức phi chính phủ
53 TT 08 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã Cấp Quận/huyện Thanh tra
54 DD09 Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Cấp Quận/huyện Đất đai
55 KH-DT 09 Thủ tục Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
56 GDDT 09 Thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập Cấp Quận/huyện Giáo dục & Đào tạo
57 TT 09 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Cấp Quận/huyện Thanh tra
58 VHCS09 Thủ tục Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke Cấp Quận/huyện Văn hóa cơ sở
59 BTXH 10 Thủ tục Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội Cấp Quận/huyện Bảo trợ xã hội
60 DD10 Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu Cấp Quận/huyện Đất đai