CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 153 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
31 BTXH 05 Thủ tục Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp Cấp Quận/huyện Bảo trợ xã hội
32 CSTE 05 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em Cấp Quận/huyện Bảo vệ chăm sóc trẻ em
33 DD05 Thủ tục Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định Cấp Quận/huyện Đất đai
34 KH-DT 05 Thủ tục Làm rõ hồ sơ dự thầu Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
35 GDDT 05 Giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập Cấp Quận/huyện Giáo dục & Đào tạo
36 TT 05 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Cấp Quận/huyện Thanh tra
37 BTXH 06 Thủ tục Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Cấp Quận/huyện Bảo trợ xã hội
38 TSTE 06 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế Cấp Quận/huyện Bảo vệ chăm sóc trẻ em
39 DD06 Thủ tục Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở Cấp Quận/huyện Đất đai
40 KH-DT 06 Thủ tục Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
41 GDDT 06 Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ dân lập Cấp Quận/huyện Giáo dục & Đào tạo
42 TT 06 Xử lý đơn tại cấp xã Cấp Quận/huyện Xử lý đơn thư
43 BTXH07 Thủ tục Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Cấp Quận/huyện Bảo trợ xã hội
44 DD07 Thủ tục đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý Cấp Quận/huyện Đất đai
45 KH-DT 07 Thủ tục Làm rõ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu