CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 224 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
91 KH-DT 06 Thủ tục Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (cấp xã ) Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
92 KHDT06 Thủ tục Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu xây lắp (cấp huyện) Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
93 GD06 Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký Cấp Quận/huyện Giao dịch bảo đảm
94 GDDT06 Thủ tục cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Cấp Quận/huyện Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
95 GDDT 06 Thủ tục sáp nhập, chia tách trường tiểu học Cấp Quận/huyện Giáo dục Tiểu học
96 GT 06 Thủ tục Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Cấp Quận/huyện Giao thông vận tải
97 DT 06 Thủ tục Làm rõ hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong lựa chọn nhà đầu tư Cấp Quận/huyện Lựa chọn nhà đầu tư
98 TCBC 06 Thủ tục thẩm định giải thể tổ chức hành chính Cấp Quận/huyện Tổ chức - Biên chế
99 TG_H 06 Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Cấp Quận/huyện Tôn giáo Chính phủ
100 TG_X 06 Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Cấp Quận/huyện Tôn giáo Chính phủ
101 2.001942.000.00.00.H60 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế Cấp Quận/huyện Trẻ em
102 2.002402.000.00.00.H60 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Cấp Quận/huyện Thanh tra
103 2.002501.000.00.00.H60 Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã Cấp Quận/huyện Xử lý đơn thư
104 GDDT 07 Thủ tục thành lập trung tâm học tập cộng đồng Cấp Quận/huyện Các cơ sở giáo dục khác
105 TNMT 07 Thủ tục Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam Cấp Quận/huyện Đất đai