CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 224 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
31 HG 02 Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải Cấp Quận/huyện Hòa giải cơ sở
32 DT 02 Thủ tục Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển trong lựa chọn nhà đầu tư Cấp Quận/huyện Lựa chọn nhà đầu tư
33 PL 02 Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Cấp Quận/huyện Phổ biến giáo dục pháp luật
34 2.002162.000.00.00.H60 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh Cấp Quận/huyện Phòng, chống thiên tai
35 TCBC 02 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Cấp Quận/huyện Tổ chức - Biên chế
36 TG_H 02 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Cấp Quận/huyện Tôn giáo Chính phủ
37 TG_X 02 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Cấp Quận/huyện Tôn giáo Chính phủ
38 1.004944.000.00.00.H60 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Cấp Quận/huyện Trẻ em
39 BVCSTE 02 Thủ tục Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Cấp Quận/huyện Trẻ em
40 TV02 Thủ tục Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản Cấp Quận/huyện Thư viện
41 2.000298.000.00.00.H60 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Cấp Quận/huyện Bảo trợ xã hội
42 1.005462.000.00.00.H60 Thủ tục phục hồi danh dự (huyện) Cấp Quận/huyện Bồi thường nhà nước
43 GD 03 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Cấp Quận/huyện Gia đình
44 KH-DT 03 Thủ tục Gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn (cấp xã ) Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
45 KHDT03 Thủ tục Lựa chọn nhà thầu qua mạng (cấp huyện) Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu