CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 424 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
91 TL 02 Thủ tục thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã Thủy lợi
92 HTX02 Thủ tục Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
93 HDKD02 Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
94 TNN02 Thủ tục Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh Tài nguyên nước
95 TG_H 02 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Tôn giáo Chính phủ
96 TG_X 02 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Tôn giáo Chính phủ
97 BVCSTE 02 Thủ tục Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Trẻ em
98 CSTE 02 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em (cấp xã) Trẻ em
99 TT 02 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Thông tin Truyền thông
100 TV02 Thủ tục Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản Thư viện
101 YT 02 Thủ tục Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 Y tế
102 BTXH 03 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Bảo trợ xã hội
103 BTXH03 Thủ tục Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
104 BTNN02 Thủ tục phục hồi danh dự (huyện) Bồi thường nhà nước
105 CNTD 03 Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Công nghiệp tiêu dùng