CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 443 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 GD01 Thủ tục Hồ sơ chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở Giao dịch bảo đảm
17 GT 01 Thủ tục Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Giao thông vận tải
18 HG 01 Thủ tục công nhận hòa giải viên Hòa giải cơ sở
19 HT 01 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch (cấp huyện) Hộ tịch
20 TP 01 Thủ tục đăng ký khai sinh Hộ tịch
21 HDXD 01 Thủ tục cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh Hạ tầng kỹ thuật
22 KDK01 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Kinh doanh khí
23 DT01 Thủ tục Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu trong lựa chọn nhà đầu tư Lựa chọn nhà đầu tư
24 LDTL01 Thủ tục Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền Lao động, Tiền lương
25 LTHH01 Thủ tục Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước
26 TNMT 01 Đăng ký xác nhận/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường Môi trường
27 NCC 01 Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi Người có công
28 NCC01 Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng Người có công
29 NCN 01 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Nuôi con nuôi
30 NNPTNT-01 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương Nông nghiệp