CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 434 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
16 GD01 Thủ tục Hồ sơ chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở Cấp Quận/huyện Giao dịch bảo đảm
17 GT 01 Thủ tục Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Cấp Quận/huyện Giao thông vận tải
18 HG 01 Thủ tục công nhận hòa giải viên Cấp Quận/huyện Hòa giải cơ sở
19 2.000635.000.00.00.H60 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch (cấp huyện) Cấp Quận/huyện Hộ tịch
20 1.001193.000.00.00.H60 Thủ tục đăng ký khai sinh Cấp Quận/huyện Hộ tịch
21 1.002693.000.00.00.H60 Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh Cấp Quận/huyện Hạ tầng kỹ thuật
22 KDK01 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Cấp Quận/huyện Kinh doanh khí
23 DT01 Thủ tục Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu trong lựa chọn nhà đầu tư Cấp Quận/huyện Lựa chọn nhà đầu tư
24 LĐNN Hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Cấp Quận/huyện Quản lý Lao động ngoài nước
25 1.004959.000.00.00.H60 Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền Cấp Quận/huyện Lao động, Tiền lương
26 LTHH01 Thủ tục Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Cấp Quận/huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
27 TNMT 01 Xác nhận, xác nhận lại đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường cấp Quận, Huyện Cấp Quận/huyện Môi trường
28 2.001263 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Cấp Quận/huyện Nuôi con nuôi
29 1.003596.000.00.00.H60 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương Cấp Quận/huyện Nông nghiệp
30 1.003605.000.00.00.H60 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương Cấp Quận/huyện Nông nghiệp