CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 127 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
61 TG 07 Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã Cấp Quận/huyện Tôn giáo
62 CT 08 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Cấp Quận/huyện Chứng thực
63 TP 08 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch Cấp Quận/huyện Hộ tịch
64 TCDN08 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất) Cấp Quận/huyện Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
65 TN&MT-08 Tham vấn ý kiến về đề án bảo vệ môi trường chi tiết Cấp Quận/huyện Tài nguyên & môi trường
66 CT 09 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Cấp Quận/huyện Chứng thực
67 TPAI09 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/huyện Hộ tịch
68 TCDN09 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất) Cấp Quận/huyện Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
69 TN&MT-09 Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường Cấp Quận/huyện Tài nguyên & môi trường
70 TPAI10 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/huyện Hộ tịch
71 TCDN10 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng) Cấp Quận/huyện Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
72 TN&MT_10 Thủ tục Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện Cấp Quận/huyện Tài nguyên & môi trường
73 1.001753 Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Cấp Quận/huyện Bảo trợ xã hội
74 2.000744 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng Cấp Quận/huyện Bảo trợ xã hội
75 CNTD01 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Cấp Quận/huyện Công nghiệp tiêu dùng