CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 225 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
31 VN-KT04 Thủ tục tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Cấp Quận/huyện Thi đua - Khen thưởng
32 TSTE 04 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em Cấp Quận/huyện Trẻ em
33 SLD04 Thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện Cấp Quận/huyện Thanh tra
34 TTCX04 Thủ tục Xử lý đơn tại cấp xã Cấp Quận/huyện Thanh tra
35 VHTT04 Thủ tục công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương Cấp Quận/huyện Văn hóa cơ sở
36 KH-DT 05 Thủ tục Làm rõ hồ sơ dự thầu (cấp xã ) Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
37 TPAI05 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/huyện Hộ tịch
38 TG05 Thủ tục đổi tên hội Cấp Quận/huyện Tổ chức, Biên chế và Tổ chức phi chính phủ
39 CSTE 05 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em Cấp Quận/huyện Trẻ em
40 TTCX05 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Cấp Quận/huyện Thanh tra
41 VHTT05 Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Cấp Quận/huyện Văn hóa cơ sở
42 KH-DT 06 Thủ tục Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (cấp xã ) Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
43 TG06 Thủ tục hội tự giải thể Cấp Quận/huyện Tổ chức, Biên chế và Tổ chức phi chính phủ
44 TSTE 06 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế Cấp Quận/huyện Trẻ em
45 GQKN06 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Cấp Quận/huyện Thanh tra